Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej Czytaj Skład

I. Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Administrator
Eurofutura sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Telimeny 10B Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII
Wydział Gospodarczy KRS 0000206098 Regon 072902650 NIP 9372422541 (będący właścicielem serwisu
internetowego czytajsklad.com).
Aplikacja
dystrybuowana przez lub za zgodą Administratora aplikacja Czytaj Skład przeznaczona do zainstalowania na
Urządzeniach Mobilnych, umożliwiająca dostęp do zawartych w niej treści.
Usługi
usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Aplikacji, w szczególności usługi
polegające na umożliwianiu dostępu do Treści, dostarczaniu informacji lub inne.
Urządzenie Mobilne
przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii
bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android lub iOS.
Użytkownik
każda osoba posiadająca zainstalowaną Aplikację na swoim Urządzeniu Mobilnym.

II. Informacje ogólne
1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania przez Użytkowników z Usług
świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji.
2.Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem,
normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.Zainstalowanie Aplikacji jest możliwe na Urządzeniu Mobilnym spełniającym następujące wymagane
techniczne: system system operacyjny Android w wersji min. 4.3 lub iOS w wersji min. 7.0.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych,
platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania (innego niż Aplikacja)zainstalowanego na
Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
5.Umowa o świadczenie Usług polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Treści znajdujących
się w Aplikacji, zostaje zawarta w momencie zainstalowania aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
Rozwiązanie umowy następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.

III.Prawa autorskie i pokrewne
1.Wszelkie prawa do Aplikacji oraz do udostępnianych Treści w całości i we fragmentach, w szczególności
elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych
generujących i obsługujących Aplikację, są zastrzeżone dla Administratora.
2. Z chwilą pobrania Aplikacji, Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z niej zgodnie z
jej przeznaczeniem.
3. Administrator udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Treści na zasadach i w czasie określonym w
części IV niniejszego Regulaminu.
4. Licencja, o której mowa w ust. 2 i 3 nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
5. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub
rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej
w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych
systemach teleinformatycznych.

IV. Zasady udostępniania Treści
A. Informacje ogólne
1. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności Treści ani parametrów jakości dostępu do nich.
Parametry jakości dostępu są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy
Administratorem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.
2. Administrator zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszania lub zaprzestania prezentacji Treści
w części lub w całości.
3.Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji lub Treści w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia
społecznego, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem uzasadnia natychmiastowe zaprzestanie
świadczenia Usługi dla danego Użytkownika.
4. Instalacja Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją
postanowień niniejszego Regulaminu.
B. Reklamacje
1.Reklamacje z tytułu nieprawidłowego dostępu do Usług należy zgłaszać Administratorowi za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
biuro@eurofutura.pl
2.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
a. imię,
b. nazwisko,
c. adres e-mail,
d. nazwę i model Urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem;
e. nazwę i wersję systemu operacyjnego Urządzenia mobilnego, na który wystąpił problem, wersja systemu
operacyjnego powinna zostać podana w sposób jak najbardziej szczegółowy, dostępny w menu Urządzenia.
f. opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu, dział Aplikacji, rodzaj Treści itp.;
3.Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni roboczych liczonych
od momentu otrzymania informacji o powstałej nieprawidłowości.

V. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną,ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
Kodeks cywilny.
2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem
czytajsklad.com w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
3. Niniejszy regulamin może ulec zmianie. O zmianie regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni
za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik powinien
odstąpić od umowy poprzez odinstalowanie Aplikacji z Urządzenia Mobilnego.
4. Przedstawione w Aplikacji informacje stanowią opinię jej twórców i nie mogą być rozumiane jako
zalecenia żywieniowe lub medyczne.